Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
870843
od 28 listopada 2008

BIP wersja 2.0


UWAGA!
 Uległy zmianie numery telefonów do Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. Informujemy również, że numery telefonów oraz fax, tj.: (56) 498-49-03 oraz (56) 697-06-81 są nieaktywne. Aktualnie obowiązujący wykaz numerów znajduje się w zakładce "Kontakt". 
Informujemy, że strona  pupbrodnica.pl została wyłączona, prosimy o korzystanie z aktualnie obowiązującej strony internetowej http://brodnica.praca.gov.pl
 
 
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRODNICY

Wyświetl większą mapę
 
 

Informujemy, że od dnia

01 stycznia 2016r. obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy, wymagająca korzystania z systemu informatycznego „Syriusz” będzie się odbywać w godzinach od 07.30 do 14.00

..........................................................................................................................................................

 

 

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale internetowe

..............................................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie informuje, iż na staż w ramach projektów "Aktywizacja olsób młoldych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (II) oraz waparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (II) kierowane bedą wyłacznie kobiety, z uwagi na osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników. 

.........................................................................................................................................................................................

 

          

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRODNICY

ul. Żwirki i Wigury 3,

87-300 Brodnica,

tel./fax:, 56 649-89-40, 649-89-67

e-mail: tobr@praca.gov.pl

                                                       

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.

 

 

Wnioski (wraz z załącznikami) można składać od dnia 18.07.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy w godz. 7.15 - 15.15 w sekretariacie urzędu -  pok.20 (II piętro).

Nabór wniosków zostanie zamknięty w momencie wyczerpania środków finansowych.

(Przyznana kwota w ramach rezerwy KFS na rok 2016 wynosi 116 800 zł.)

 

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu:

www.pup-brodnica.bip.net.pl lub www.brodnica.praca.gov.pl

 lub bezpośrednio w urzędzie - pok. 19.

 

 Kontakt telefoniczny: tel. (56) 649-89-40 wew.959 , pok. 19.

 

Starosta reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia do limitu wysokości posiadanych środków finansowych z rezerwy KFS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie zawarta z pracodawcą umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Otrzymane środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na:

 

1.      Kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników,

2.      Kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych,

3.      Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z ustaleniami Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków rezerwy KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

19524 - infolinia płatna - opłata za połączenie lokalne

www.zielonalinia.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędu pracy 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg    taryfy operatora

Uwaga!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

..............................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje,

iż przystąpił do realizacji projektu pn.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (I)

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej  29 roku życia, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. osoby z niepełnosprawnościami,
  2. osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie),
  4. kobiety,
  5. osoby powyżej 50 roku życia.

 

Z a p r a s z a m y     d o      s k ł a d a n i a    w n i o s k ó w

 

a)    Pracodawców i inne uprawnione jednostki, chcących zorganizować staż dla ww. osób, do składania wniosków o organizację stażu.

Wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej trzech miesięcy

 

b) Osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem szkolenia, które przedstawią oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończeniu szkolenia (np. spawanie metodą MAG; uprawnienia energetyczne do 1 kV; kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy)

c) Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

d) Pracodawców zamierzających utworzyć nowe stanowisko pracy i skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

 

Szczegółowe informacje i druki wniosków na: www.pupbrodnica.pl lub  www.pup-brodnica.bip.net.pl

 

 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

..............................................................................................................................................................................

SZKOLENIA!

TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ

 

- Jesteś osobą bezrobotną?

- Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych?

- Chcesz zdobyć nowe uprawnienia aby sprostać wymaganiom 
   pracodawców?

 

Zapytaj o możliwość skierowania Cię na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Oferujemy m.in.:

- nieograniczony wybór kierunków szkoleń;

- finansowanie kosztów szkolenia, na które zostaniesz skierowany;

- stypendium szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, które odbywa się poza
   miejscowością, w której mieszkasz.

 

Warunkiem skierowania na szkolenie jest uwzględnienie go w Twoim Indywidualnym Planie Działania oraz uzasadnienie jego celowości. Przygotowując uzasadnienie zapoznasz się z rynkiem pracy i wybierzesz taki kurs, po którym rzeczywiście będziesz miał szansę na pracę. Uchroni Cię to przed ukończeniem nieprzydatnego szkolenia.

 

Sam decydujesz, jaka będzie Twoja przyszła praca.

 

ZAPRASZAMY!

.................................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje,

iż w związku z przystąpieniem do realizacji projektu

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (I)

 

Z a p r a s z a

d o      s k ł a d a n i a    w n i o s k ó w

 

Pracodawców i inne uprawnione jednostki, chcących zorganizować staż w ramach ww. projektu

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18 -29 lat, zrejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), ze szczególnym uwzględnieniem osób: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach i kobiet.

Czas trwania stażu – do 6 miesięcy.

Planowana liczba uczestników odbywających staż – 240 osób.

 

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

- umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy, lub

- umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy, za okres trzech miesięcy, musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, lub

- w przypadku umowy o działo, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w pokoju 10, 17, 18, 19 nr tel. 566970681 lub 564984903

druki wniosków w sprawie zorganizowania stażu można pobrać z stron internetowych tut. Urzędu: www.pupbrodnica.pl lub  www.pup-brodnica.bip.net.pl;

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Podziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

................................................................................................................................................................
Informacja dotycząca poczty elektronicznej

Informuje się, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję przesyłaną w formie

elektronicznej, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 13.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres osoby, od której pochodzi, przedmiot sprawy, której dotyczy (żądanie).