Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
609768
od 28 listopada 2008

BIP wersja 2.0


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRODNICY

Wyświetl większą mapę
 
 

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale internetowe

..................................................................................................................................................................................................

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

19524 - infolinia płatna - opłata za połączenie lokalne

www.zielonalinia.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędu pracy 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg    taryfy operatora

Uwaga!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

.................................................................................................................................................................................

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż od sierpnia 2014 roku

rozpoczął realizację projektu

„Doświadczenie szansą na zatrudnienie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałanie 6.1.1 PO KL.

.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 30 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet) z powiatu brodnickiego poprzez odbycie stażu, trwającego do 6 miesięcy (w okresie od listopada 2014r. do kwietnia 2015r.).

 

Z a p r a s z a m y 

 d o   s k ł a d a n i a   w n i o s k ó w 

o   o r g a n i z a c j ę    s t a ż u

 

 

Pracodawców i inne uprawnione jednostki, chcących zorganizować staż w ramach projektu.

 

Projekt zakłada 45% efektywność zatrudnieniową , dlatego też preferowane będą wnioski tych organizatorów stażu, którzy, zobowiążą się zatrudnić po zakończonym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Do odbycia stażu w ramach projektu „Doświadczenie szansą na zatrudnienie”
PUP w Brodnicy będzie kierował tylko osoby bezrobotne zrejestrowane
w tut. Urzędzie, poniżej 25 roku życia z kategorii NEET tzn. takie, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. 

 

Szczegółowe informacje oraz składanie wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

ul. Żwirki i Wigury 3, pok. 17    I piętro,

tel. 566970681 lub 564984903

Wnioski  dostępne są do pobrania na str. internetowej:

 www.pupbrodnica.pl      bądź     www.pup-brodnica.bip.net.pl

......................................................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że prowadzi nabór osób zainteresowanych  odbyciem szkolenia w ramach  projektu

„Bądź aktywny na rynku pracy”

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

w zakresie :

 

 

„ABC Przedsiębiorczości”

 

Szkolenie skierowane jest do osób:

O  Bezrobotnych zrejestrowanych w tut. Urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

? bezrobotnych poniżej 25 roku życia,

w tym osób, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą
w kształceniu formalnym lub w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyły w finansowanym ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET), dla której wsparcie ma zostać zaproponowane w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP w Brodnicy;

?   bezrobotnych powyżej 50 roku życia;

? bezrobotnych, którzy uprzednio utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.  

O  Zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą

 

Czas trwania szkolenia: 40 godzin (5 dni roboczych)

 

Osobom odbywającym szkolenie będzie przysługiwać:

  - stypendium szkoleniowe

  - zwrot kosztów dojazdu

 

Osoby zainteresowane powyższym szkoleniem proszone są o składanie karty kandydata na szkolenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy w pokoju nr 19 do dnia 17.10.2014r.  

 

Karta kandydata na szkolenie jest dostępna na stronie internetowej: www.pup-brodnica.bip.net.pl oraz www.pupbrodnica.pl

 

................................................................................................................................................................Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy i  przystąpił do realizacji

 

programu aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia

           

W ramach programu przewidziano udzielenie wsparcia dla 40 osób bezrobotnych poprzez finansowanie poniższych form wsparcia:

O  Bony stażowe dla 20 osób bezrobotnych, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu przez okres 6 miesięcy.

Środki w ramach bonu stażowego przeznacza się na sfinansowanie:

·        wypłaty stypendium przez okres 6 miesięcy;

·         kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu;

·         kosztów niezbędnych badań lekarskich/ psychologicznych.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu, przysługuje jednorazowa premia w wysokości 1 500 zł.

O Bony szkoleniowe dla 20 osób bezrobotnych, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia), które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia tj.:

·        kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

·        kosztów niezbędnych badań lekarskich/ psychologicznych;

·        kosztów przejazdu na szkolenie;

·        kosztów zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Osobie skierowanej na szkolenie przysługuje również stypendium szkoleniowe.

            Celowość wydania bezrobotnemu bonu szkoleniowego uwarunkowana jest m.in. uprawdopodobnieniem podjęcia przez niego zatrudnienia.

        Informujemy, że w lipcu br. będzie prowadzony nabór osób do projektu spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Brodnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu:

ul. Żwirki i Wigury 3

tel. 56  6970681   lub     56 4984903

(pokój nr 10, 18, 19  - I piętro)

...............................................................................................................................................................................................

Informacja dotycząca poczty elektronicznej

 

Informuje się, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję przesyłaną w formie

elektronicznej, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 13.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres osoby, od której pochodzi, przedmiot sprawy, której dotyczy (żądanie).  

 


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".